کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار pdf

مجموعه تاریخ و شناخت جامعه معاصر ایران

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
تاریخ معاصر ایران با تلاش های ایل و اویماقات قاجاری و سلطنت آن ها و شیوه های پدیداری و هنجاریابی آن ارتباط مستقیم دارد و به عبارتی مخلوق دوره ای است که تاریخ جدید نامیده شده و سر آغاز آن عصر صفویه و شکل گیری اتحادیة قزلباش است. بدین سان معلوم خواهد شد که چرا از گذشته های دورتر سخن به میان آمده و بنیان تاریخی نهاد مسلط بر ایران از دوره های پیشتر مورد بررسی قرار گرفته و شیوه های هویت یابی اجتماعی و تاریخی انتقال عصر میانه به دوران معاصر، به محک شناخت درآمده است.
بدیهی است که اولین دگرگونی عامل های «برون جامعه ای» اثرات منفی و ویرانگرایانة خود را پدید آورده...
صفحات کتاب :
196
کنگره :
‫DSR1315‭‬ ‭/‮الف‬9‫‬‭ت8 1392
دیویی :
‫‬‭955/074
کتابشناسی ملی :
3050592
شابک :
978-964-426-652-2‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه خاستگاه تاریخی ایل قاجار