امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در مجموعه داستان موفقیت شرکت ها به بیان استراتژی ها و چالش های موفق ترین شرکت های دنیا پرداخته شده است. در این جلد2 به معرفی شرکت مت لایف ، وانگارد، می‎تاگ نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته خواهد شد.

کتاب های مشابه داستان موفقیت شرکت ها 2