نظر شما چیست؟
کتاب حاضر از روی دو نسخۀ 1 فرانسوی و انگلیسی به فارسی ترجمه شده است.
دلوز با فشردگی (و توأم با دقت) زیادی در این کتاب سخن میگوید. به باور او، برگسون جانی نو به کالبد مفاهیمِ هستی، هستنده، هستن، مکان و زمان بخشید و متافیزیک را به حوزهای سفت و سخت بدل کرد. ولی او توأمان تصویری دقیق از افقِ هستی شناختی و روش شناختی کار خود نیز به دست میدهد.
شابک :
‫‬‮‭‭978-600-174-027-5‬
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
152
کنگره :
‫‬‮‭B2430‭‬ ‭/ب4‫‬‮‭‬‮‭د93 1391
دیویی :
‫‬‮‭194
کتابشناسی ملی :
2799600

کتاب های مشابه برگسونیسم