امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
درون بدن شما درست همانند یک خانه، حاوی یک سری لوله ها و کابل های پوشیده شده است. تا به حال خوانده اید که سرخرگ ها و رگ های شما خون، اکسیژن و مواد غذایی را به همه ی قسمت های بدن شما می برند. نورون های شما پیغام هایی را از مغز و بدنتان به دیگر نورون ها و ماهیچه ها می رسانند.
دستگاه گوارشی مثل سیستم لوله کشی منزل شما است. این خط مجرای گوارشی اساساً یک راه به داخل و یک راه به بیرون دارد. همچنین تعداد زیادی ورودی های کوچک دارد که کمک می کنند مواد غذایی در سراسر بدن شما تحویل داده شوند و الگوی عمومی حرکت و جریان غذا در سیستم گوارشی شما از بالا به پایین است.
صفحات کتاب :
48
کنگره :
RA776‫‬‭‭/ر96ت‌9 6.ج‌ 1385
دیویی :
613
کتابشناسی ملی :
م‌84-46119
شابک :
9647640625
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه تو! آیا به سیستم گوارشت اهمیت می دهی؟ (کتاب ششم)