نظر شما چیست؟
(1) پروردگارا، ای که گناهکاران تنها به رحمتش نجات خواهند، (2) و ای که بیچارگان فقط به یاد احسانش پناه برند، (3) ای که خطاکاران از ترسش سیلآسا مویه کنند؛ (4) ای آرام دل هر ترسیده غریب، و ای غمزدای هر غمگینِ حزین، ای فریادرس هر تنهای درمانده، و ای یاور هر نیازمند از همه جا رانده، (5) تویی که علم و رحمتت سراسر وجود را فرا گرفته؛ (6) تویی که برای هر آفریدهای در خان نعمتت بهرهای جدا ساخته؛ (7) تویی که عفوت بیش از عذاب بُوَد؛ (8) تویی که رحمتت پیش از خشمت قدم نهد؛

کتاب های مشابه دعای شانزدهم امام سجاد (ع): در طلب بخشش و عفو از اعمال و خوی های بد