نظر شما چیست؟
(1) خدایا، به تو پناه میبریم از وسوسههای شیطان رانده شده ی درگاهت، و از حیله و نیرنگهایش، و از دل سپردن به آرزوها، وعدهها، فریبها، و دامهایش، (2) به تو پناه میبریم ـ از سودای گمراهیمان از راه بندگیات که او خواهد، و به کارگیری مان در نافرمانی ات که در سر پروراند؛ و از اینکه نیک پنداریم آنچه در چشم ما بیاراست، یا ناخوش شماریم آنچه برایمان پلید و زشتش انگاشت. (3) خدایا، با توفیقِ گزاردن عبادتت، او را از ما بران، و با کوششمان در راه جلب محبتت خوار گردان؛ و بین ما و او پرده ای افکن که دریدن نتواند، و سدی استوار که هرگز نشکافد.

کتاب های مشابه دعای هفدهم امام سجاد (ع): در دفع شیطان و بیان اعمال فریب کارانه او و پناه بردن به خدا از آن