امتیاز
5 / 4.5
دریافت الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ﭼﻬﺎرﺷﻨبه ی ﻧﺤﺲ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ی اول ﻫﺮﻣﺎه روز واﻗﻌﺎ ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻓﻮری ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ روز ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد،ﻣﯿﺰو ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﺧﻮب ﮔﺮدﮔﯿﺮی و رﺧﺘﺨﻮاب ﻫﺎ ﺻﺎف و ﺻﻮف ﻣﯿﺸﺪ.ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮدو ﻫﻔﺖ ﺑﭽﻪ ی ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻪ ﺗﻮی ﻫﻢ ﻟﻮل ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺮو ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ،ﺳﺮﺷﺎن ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﺪ،ﻟﺒﺎس ﭼﯿﺖ ﭘﯿﭽﺎزی ﻧﻮ و آﻫﺎرﺧﻮرده ﺑﻪ ﺗﻨﺸﺎن ﻣﯿﺮﻓﺖ و دﮐﻤﻪ ﻫﺎﺷﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻮدب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮوﻗﺖ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:(ﺑﻠﻪ آﻗﺎ)(ﺧﯿﺮ آﻗﺎ).اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺮوﺷﺎ اﺑﻮت ﺑﯿﭽﺎره از ﻫﻤﻪ ی ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺣﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن او ﻣﯽ اﻓﺘﺎد.اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺎه ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮﺟﻮری ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺟﺮوﺷﺎ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎی ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﺘﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اش را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ.در اﺗﺎق(ف)ﯾﺎزده ﺑﭽﻪ ی 4ﺗﺎ7 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اواز آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻪ داری ﻣﯿﮑﺮد.ﺟﺮوﺷﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ردﺑﻒ ﮐﺮد،دﻣﺎغ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺻﺎف و ﺻﻮف ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﺻﻒ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺑﺮدﺗﺎ در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺷﯽ ﺷﺎن ﻧﺎن و ﺷﯿﺮ و ﭘﻮدﯾﻨﮓ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش را وﻟﻮ ﮐﺮد روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه و ﺷﻘﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺰد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺮد ﺗﮑﯿﻪ داد.ﺟﺮوﺷﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﻮد و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻫﻤﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد و ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮورﺷﮕﺎه،ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﭙﺖ را ﺷﻨﯿﺪه و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﺶ را ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﭙﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﺎﻓﻪ ی آرام و ﻣﺘﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺟﻠﻮی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﭘﺮورﺷﮕﺎه داﺷﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺮوﺷﺎ ﺑﻪ ﭼﻤﻦ ﻫﺎی ﯾﺦ زده و آن ﺳﻮی ﻧﺮده ﻫﺎی آﻫﻨﯽ دور ﭘﺮورﺷﮕﺎه و ﺳﺮﻣﻨﺎره ﻫﺎی دﻫﮑﺪه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻟﺨﺖ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ زل زد.ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ....

کتاب های مشابه بابا لنگ دراز