امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
140,000
نظر شما چیست؟
مردی که برای مرخصی کوتاهی می آید
تنها دو روز وقت دارد؛
***
روزی برای رسیدن
و روزی برای رفتن.
***
روزی که همسرش را می بیند و می گرید
و روزی که زن برای وداع او اشک میریزد.
***
روزی که بازوانش را برای دوستانتش می گشاید وروزی که به سراب می پیوندد.
***
روزی که برای آنان از جنگ می گوید
و روزی که حکایت قربانیان را از آن ها می شنوند.
***
روزی برای زندگی
و روزی برای دیگر برای مرگی جاودانه !
کنگره :
‫‭PJA4846 /‮الف‬785‫‬‮‭خ2 1390
دیویی :
‫892/716‭‮‬
کتابشناسی ملی :
2605506
شابک :
‫9789642432516‮‬
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
144

کتاب های مشابه خاطرات پروانه ها