امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
داریوش برای اداره‌ی بهتر کشور و جلوگیری از نابسامانی‌های گذشته دست به اموری زد که بسیار مهم می‌نمود. او برای این امر کل کشور را به بیست ایالت تقسیم کرد که برای اداره آن بیست ایالت (ساترپ) بیست شهربان (ساتراپبان) قرار داد. این ساتراپبان‌ها که بعد از شاهنشاه عالی‌مقام‌ترین منصب کشور را داشتند تنها از میان افراد خانواده‌های پارسی و حتی از میان خویشاوندان شاهنشاه انتخاب می‌شدند...
کتابشناسی ملی :
1864087
شابک :
‫‭9789642431267
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
48
کنگره :
‫‭‭DSR251‫‭‭/ن9د2 1388
دیویی :
‫‭‭955/015

کتاب های مشابه داریوش شاهنشاه هخامنشی