امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
نظر شما چیست؟
ما چلچله را صدا نکردیم
با نور و گل آشنا نکردیم
***
در فکر زلال روز بودیم
یاد شب بی نوا نکردیم
***
بر ما ندمید مهربانی
تا کینه دل جدا نکردیم
***
یک دفتر واژه گل سردیم
یک حرف ترا هجا نکردیم ...
صفحات کتاب :
112
کنگره :
1390 2 ت 34 ب / 8148 PIR
دیویی :
62 / 1 فا 8
کتابشناسی ملی :
2416878
شابک :
978-964-477-981-7
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه تا آفتاب