کتاب راهنمای جامع زبان تخصصی ویژه دانشجویان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

امتیاز
5 / 5.0
نظر شما چیست؟
ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﮐﻠﯿﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻓﻼﺵ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺍﯾﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺪﻗﺖ ﻧﯿﺰﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻼﺵ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻟﻐﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺍی ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻟﻐﺖ ﺟﺰء ﺩﺳﺘﻮﺭی ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.....
صفحات کتاب :
120
کنگره :
‫PE1127‭‬‭/ک2‫‭س8325 1388
دیویی :
‫‭428/6
کتابشناسی ملی :
1886413
شابک :
978-600-91101-3-1
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه راهنمای جامع زبان تخصصی ویژه دانشجویان کامپیوتر و فناوری اطلاعات