امتیاز
5 / 4.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
قمارباز نخستین ترجمۀ جلال آل احمد است از زبان فرانسه؛ و مال پاییز سال  ١٣٢٧ . جلال در آن موقع بیست و پنج ساله است. دو سه سالی است که از تحصیل رشتۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران فراغت یافته و دو سالی است که در دبیرستان شرف تهران، دبیر ادبیات است (با حقوق ماهانه‌ای کم‌تر از دویست تومان!)
صفحات کتاب :
190

کتاب های مشابه قمارباز