امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 9,685
نظر شما چیست؟
موسیقی نیز مانند اعداد بی انتهاست . این هنر ناتمام ارتباطی عاطفی بین انسان ها و اقوام و ملیت های مختلف به وجود آورده است . تفاوت بین مرزهای جغرافیایی را زیر پا می گذارد و ارتباطی زبانی به لحاظ موسیقیایی بین آن ها ایجاد می کند . امروزه موسیقی ایرانی یا سنتی را می توان از دو جنبه تحلیل کرد ؛ ابتدا از جنبه تکنیکی یا همان وجه محسوس آن ، که با ادراک آدمی قابل درک است و هنرمند با مهارت و ورزیدگی آن را به شکل عملی ، با ساز یا آواز خود به اجرا درمی آورد ...
صفحات کتاب :
336
کنگره :
‫‭ML344‫‭/م8ن7 1393
دیویی :
‫‭789/162‬
کتابشناسی ملی :
2785068
شابک :
979-0-802619-02-9
سال نشر :
1393
شابک دیجیتال :
978-600-03-1425-5

کتاب های مشابه نغمه چکاوک