نظر شما چیست؟
بارخدایا، ما را از باران سیراب ساز، و سایه مهرورزی ات در سراسر گیتی بر سرمان انداز؛ تا همه ی زمین سرسبز گردد با بارانی فراوان از ابرهایی روان و شتابان.
با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار، و با شکوفایی غنچه ها زمینِ خود را از نو زنده دار، فرشتگان عالی مقام و سامان بخش حاضر نما و بفرمای تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامنه دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بی قرار‏.

کتاب های مشابه دعای نوزدهم امام سجاد (ع): در طلب باران به گاه قحط سالی