امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
با لطف خداوند، برای نماز و زکات و تفسیر و امر به معروف، ستادهایی تشکیل و اقداماتی انجام گرفت. آنچه انجام گرفته و آنچه نوشته شده، توفیق الهی بوده و آنچه مورد دغدغه است، آن است که به آنچه گفته و نوشته ایم، چقدر عمل کرده ایم و انچه عمل کرده ایم، چقدر مورد قبول خداوند واقع شده است؛ زیرا مقدس ترین کارها...
صفحات کتاب :
176
کنگره :
‫‬‭BP188/6‫‭/ق4خ8 1382
دیویی :
‫‬‭297/356
کتابشناسی ملی :
‭م‌82-25893
شابک :
978-964-5652-40-9
سال نشر :
1382

کتاب های مشابه خمس و زکات