امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟
سر و صدای عروسک ها فضای اتاق ثنا رو پر کرده بود.
هر عروسک مشغول کاری بود.

ماجرا از آن جا آغاز شد که ثنا با یک کادوی باریک و دراز به خانه آمد و گفت:«این را دوستم از آمریکا برای من هدیه آورده.»

عروسک ها دوست داشتند هر چه زودتر بدانند داخل آن کادو چیست!
هر کس حدسی می زد و چیزی می گفت. تا این که خود کادو تکان خورد و صدایی شنیده شد.
صفحات کتاب :
12
دیویی :
‭‮دا‬130‬‭م383م 1392‬
کتابشناسی ملی :
3084674
شابک :
‫‬978-600-93413-2-0
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه مهمان آمریکایی