امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,600
نظر شما چیست؟
حدیث و سنت، ثقل اصغر و تالی تلو قرآن از جایگاهی بلند و مرتبتی عظیم برخوردار است؛ تا آن جا که برخی آن را نیز از مقولة وحی شمرده اند.
سیر تحول حدیث، از نخستین دوره ها، در زمینه های مختلف (نگارش و نقل، جمع و تدوین در مجموعه های کوچک و بزرگ، پیراستن آن از شوائب و آمیختگی ها)، در چهارچوب سلسله مباحثی نظام مند، با عنوان «علم الحدیث» آغاز شد و با جست وجو از ضوابط و اصولی جهت تسهیل بهره گیری از روایات معتبر در عرصه های مختلف و سنجش و داوری دربارة حدیث، اطمینان یافتن از صدور یا عدم صدور و نیز چگونگی انتساب به معصوم (ع)، شناخت طبقة راویان، وثاقت راویان، قرائن اعتبار و احکام چهارگانه (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) و... تحت عنوان «درایة الحدیث»؛ و نیز زمینه سازی و بسترسازی بررسی و نقد روایات، با جست وجو از حال راویان و شناخت آن ها به جهت پذیرش یا عدم پذیرش سخنشان یعنی «علم رجال» دنبال شد. و این همه، مقدمه و تمهیدی برای فهم معنا و مقصود سخن معصوم (ع)؛ که «فقه الحدیث»، بار این مهم را بر دوش گرفت. فرایند این مباحث، مطرح شدن تعداد معتنابهی از اصطلاحات و واژگان مختلف در هر یک از حوزه های یادشده بود. این واژگان و اصطلاحات به جهت خاستگاه این علم به طور عمده به زبان عربی بوده و برای غالب مخاطبان (اعم از عرب و غیر عرب) در سطوح و نقاط مختلف نیازمند توضیح و تبیین.....
صفحات کتاب :
‫301
کتابشناسی ملی :
3810406
شابک :
‫‬‭978-964-426-798-7
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه فرهنگ توصیفی علوم حدیث