امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
(1) بار خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ایمان مرا به نهایت رسان، و یقینم را کامل ترین گردان، و نیّتم را به نیکوترین نیّت ها، و کردارم را به بهترین کردارها فرا رسان. (2) پروردگارا، به لطف خود نیّتم را ناب ساز، و به رحمتت یقینم را سالم و ثابت دار، و به قدرتت تباهی مرا اصلاح فرمای. (3) خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و از آنچه مرا به خود وامی دارد و از تو بازمی دارد بی نیاز دار، و به کاری که فردای قیامت بدان بازخواست شوم گمار...

کتاب های مشابه دعای بیستم امام سجاد (ع) : در خواستاری اخلاق ستوده و افعال پسندیده و بیان آنها