امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
70,000
نظر شما چیست؟
داریوش شاه گوید:
این است کشورهایی که از آن من شدند، به خواست اهورامزدا من شاه آن هایم:
پارس، خوزستان، بابل، آشور، عرب، مصر، اهل دریا، لیدی، یونان، ماد، ارمنستان، کپودوکویه، پرثو، خراسان، سیستان، هرات، خوارزم، بلخ، سغدوگندار، طوایف دو طرف دریای خزر، دره رود هیرمند، بلوچستان، مکران و عمان، جمعأ بیست و سه کشور...
صفحات کتاب :
77
کنگره :
‫‬‮‭DSR219‫‬‭/ن94ب9 1389
دیویی :
‫‬‮‭955/014
کتابشناسی ملی :
1864325
شابک :
9789642431274
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه کتیبه ی بیستون