کتاب اختلالات ناشی از تروماهای تجمعی و پیشگیری از ناتوانی pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
اختلالات ترومایی تجمعی مبحث بسیار مهمی در علوم پزشکی می باشد چرا که این اختلالات به آهستگی ایجاد شده ولیکن می تواند عوارض بسیار جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد که ناتوانی و از کار افتادگی و اثرات برروان می تواند از پیامدهای آن باشد آنچه که اهمیت دارد شناسایی عوامل خطر در حرفه و محیط کار است و به دنبال آن اصلاح شرایط کارو بهسازی آن می باشد تا بنوان از بوجود آمدن اختلالات ناشی از تروماهای تجمعی پیشگیری نمود تعداد زیادی از این اختلالات وابستگی زیادی به رعایت اصول ارگونومی دارند...
صفحات کتاب :
122
کنگره :
‫‬‭RD97/6‫‭/‮الف‬5‮الف‬3 1393
دیویی :
‫‬‭617/02
کتابشناسی ملی :
3649812
شابک :
978-600-369-013-4
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه اختلالات ناشی از تروماهای تجمعی و پیشگیری از ناتوانی