امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
28,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کشوری که ما در آن زندگی می کنیم، به گواهی تاریخ درخشان خود، پادشاهان سرداران و فرماندهان بزرگی را پرورش داده که نه تنها تاریخ این مرز و بوم، بلکه می توان گفت تاریخ جهان از شاهکارهای شگفت آنان آرایش شده است. این فرماندهان بزرگ و مردان نامی که شالودة نیکنامی و هستی امروزة ما را ریخته اند، بیشتر هنگامی دست به شمشیر بردند که کشور از هر سو دچار هرج و مرج و در تنگنای بیچارگی و ناتوانی بود. خوشبختانه، شمارة این ستارگان تابان در آسمان کشور و میهن گرامی ما به اندازه ایست که در تاریخ کمتر کشوری از کشورهای جهان مانند دارد...
صفحات کتاب :
318
کنگره :
‫‭DSR1267‫‭/ل2ز9 1389
دیویی :
‫‭955/0742
کتابشناسی ملی :
2055251
شابک :
978-96408007-52-7
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه زندگانی نادرشاه پسر شمشیر