امتیاز
5 / 1.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
نظر شما چیست؟
ساعت دیواری کهنه، 9 ضربه را نواخت و مادرم بلافاصله از جا جست، وسایل بافتنیش را روی زمین نهاد، عینکش را از چشم برداشت و با صدای خسته ای گفت:
ـ آهای بچه ها، بلند شین وقت خوابیدنه.
من بدون معطلی از جا برخاستم و به طرف اتاقی که محل خواب من و برادرها و خواهرهای دیگرم بود رفتم. مقررات تنها چیزی بود که همیشه در خانة ما اجراء می شد. سرساعت باید می خوابیدیم و سر ساعت معین نیز بیدار می شدیم...
صفحات کتاب :
216
کنگره :
8 ت 8 الف / 8002
دیویی :
62/3 فا 8
کتابشناسی ملی :
3835- 78 م
شابک :
978-964-5518-30-9
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه تلخ و شیرین