امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
14,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آقای هارولد لمب مؤلف کتاب حاضر یعنی «کوروش کبیر» که متن انگلیسی آن حدود یک سال پیش (1960 میلادی) در نیویورک انتشار یافت، در میان ایرانیان ناشناس نیست. چندین بار به کشور ما مسافرت کرده و مطالعاتی به جا آورده و در تاریخ و ادب و داستان های ایران و بعضی ملل مجاور غور نموده و انتشاراتی سودمند به شکل مقالات و کتب در این زمینه ها به وجود آورده است که اکثر آن ها از انگلیسی به زبان های دیگر از آن جمله به فارسی ترجمه و طبع گردیده است.
تألیفات معروف او نظیر: عروس ایران، عمر خیام، چنگیزخان، تیمورلنگ، جنگ های صلیبی، سلیمان فاتح، اسکندر مقدونی معروف و مشهور است. سبک مؤلف محترم در تمام این تألیفات شرح مطالب تاریخ به شکل وصف و داستان است که خواندن آن را خوش آیند و شیرین می کند. مسافرت های مؤلف در کشورهای مربوط به داستان ها و معاشرت او با مردم و مطالعات او در باب گذشته و حال آن ها، تألیفات او را از لحاظ حقایق تاریخی و خواص روحی و اوضاع ملل و اقوام خاورمیانه بس سودمند قرار می دهد.
در این کتاب، اهتمام شده است در عالم خیال، به عصر کوروش یعنی بیست و پنج قرن عقب برویم. مطالب آن اختراع نشده ولی کوشش به عمل آمده مکتشفات متفرقه که مشعر بر طبایع ملت است به هم پیوند داده شود. کوروش به رسم فرزند یک حکم دار کوچک انشان وصف شد، البته افسانه او را از همان تولدش پر از اسرار ساخت و گفت مادر او در واقع ماندانه دختر ازدهاک بود و این بچه به دست چوپانان ربوده شد تا نابودش کنند ولی دهقان وفاداری او را نگهداری نمود که بعد شناخته شد. هرودوت داستان ارپیگ (هارپاگوس) را هم به میان می کشد و از خورده شدن گوشت فرزند مقتول، توسط آن سرکرده سخن می راند و معلوم است در این گونه بهم آوردن افسانه ها، فقط جزیی از حقیقت تواند بود...
صفحات کتاب :
320
کنگره :
‫‭‬‭DSR236‫‭‬‭/ل8ک9 13892
دیویی :
‫‬‭655/015092
کتابشناسی ملی :
1913469
شابک :
‫‬‭978-964-8007-45-9
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه کوروش کبیر