امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
دنبال نور می گردم
در هزار و یک شب نداشته ام
نوری که کورم نه ! نوازشم کند
برای خوبی ها عصا می زنم.
صفحات کتاب :
88
کنگره :
PIR8356‭‬ ‭/ر135‫‭د4 1393
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3638497
شابک :
978-600-286-084-2‬‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه دروغ های شاعر رو شد