امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
بالاخره نمایشگاه کتاب تهران فال است و تماشا. انصاف به خرج هم بدهیم ، همیشه نیز شلوغ بوده. پیر و جوان هم ندارد و گاهی خانواده ها دسته جمعی می آیند که ساعتی در میان غرفه ها یا بیرون روی چمن ها دور همی خوش باشند...
صفحات کتاب :
12
شماره :
223
تاریخ نشر :
94/02/17

کتاب های مشابه دو هفته نامه مهر شماره (223)