نظر شما چیست؟
(شاخه تکیده)
برگی لرزان
برآن
شاخه تکیده
در انبوه
ساکت سایه ها
پناهی گرفت
تا از گزند
دستهای تهی
از مهر در امان ماند.
....
( ساقه ها )
گر چه ساقه های
بسیاری
از این شاخه
جدا گشتند
اما یاد و خاطره
شکفتن ساقه ها
همچنان باقیست .
صفحات کتاب :
52
کنگره :
‫‬‭PIR7953‭ /ک265‫‬‭ن7 1393
دیویی :
‫‮‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3448769
شابک :
978-600-6097-02-2
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه نقش سایه ها