نظر شما چیست؟
پروردگارا، بر من منت گذار و فرزندانم باقی دار، ایشان را برایم شایسته، و مرا به ایشان بهره مند ساز.خدای من، عمرشان برای من طولانی نمای، و بر ایام زندگی شان بیفزای؛ خردسالشان بپروران، ناتوانشان به قوّت رسان، و جسم و جان و دین و اخلاقشان را برایم نیکو گردان؛ آنان را در جان و تنشان و در هر کارشان که به من مربوط است سالم دار، و روزی شان برایم و به دست من فراوان ساز.چنانشان کن که نیکوکار و پارسا، بینا و شنوا و بنده فرمان تو باشند، و برای اولیا و دوستانت خیر خواهند، و برای تمامی دشمنانت بسی کینه توزند و بَدی در دل دارند، اجابت نمای.

کتاب های مشابه دعای بیست و پنجم امام سجاد (ع) : در حق فرزند و بیان موارد تربیتی آنان