امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,100

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پرتو درمانی یک روش مهم درمان سرطان است. که با هدف نابودی سلول های سرطانی انجام می شود. البته باید بافت های طبیعی مجاور از آسیب پرتویی محافظت گردند.
نقش ترکیبات محافظت کننده پرتویی به منظور حفاظت بافتهای سالم حائز اهمیت است و تحقیقات فراوانی در مورد آنها از دهه ها قبل در دنیا آغاز شده است.
اکسیژن و سایر عواملی که اثرات پرتو را تشدید مینمایند و به آنها حساس کننده های پرتویی می گوییم، موجب کنترل بهتر تومورها می شوند.
گرما درمانی نیز یک روش مصنوعی افزایش دمای بافت ها است و برای تخریب سلول های سرطانی یا جلوگیری از رشد آنها مورد استفاده قرار می گیرد تا اثر سایر روشهای درمان از جمله پرتو درمانی را تقویت کند.
صفحات کتاب :
279
کنگره :
RC271‭‬ /پ4‫‬‭آ7 1393
دیویی :
616/9940642
کتابشناسی ملی :
3487280
شابک :
978-964-5627-01-8
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه حساس کننده ها و محافظت کننده های پرتویی در سرطان