امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 35,000
نظر شما چیست؟
پرسش های اساسی در دستگاه های موسیقی ایران ، به نظر می رسد که پاسخ مناسب برای آن ها وجود ندارد. مانند: چرا دستگاه نوا وابسته به دستگاه شور است؟چرا دستگاه راست پنجگاه وابسته به دستگاه ماهور است؟ چرا آوازهای ابوعطا ، بیات ترک(زند)، بیات کرد؟ دشتی، افشاری وابسته به دستگاه همایون می دانند؟
برای یافتن پاسخ دقیق و علمی برای این پرسش ها ، به نظر رسید که روشی به دست آید که بتوان اطلاعات مربوط به هر گوشه در ردیف موسیقی را با چشم دید، و از روی این مشاهده ها بتوان «راز و رمز» نهفته در گوشه های ردیف ها را به دست آورد...
صفحات کتاب :
780
کنگره :
‫‬‮‭‬‮‭ML344‫‭‫‬‮‭/ف4آ5 1393
دیویی :
‫‬‮‭789
کتابشناسی ملی :
2614691
شابک :
‫978-600-175-298-8
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2490-2

کتاب های مشابه آشنایی همگان با نظریه ساختاری موسیقی ایران (جلد یکم)