امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
نگاه سوم
برگرفته از کتاب Third Opinion
در این نمایشنامه روشهای مهندسی مجدد آنچه مدیران در طول سالها بدست آورده اند و چگونگی به چالش کشیدن خود را در راستای موفقیت کسب و کار را نشان می دهد.

کتاب های مشابه نگاه سوم