امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,100
نظر شما چیست؟
در سالهای اخیر با گسترش شهرها و افزایش جمعیت، توجه به محیط زیست، آلودگی های محیط و مقابله با آنها توسط روش های مدیریتی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از جمله عوامل مهم آلاینده محیط زیست، پسماند می باشد. امروزه با افزایش شهرنشینی، رشد اقتصادی - اجتماعی و افزایش سطح درآمد و رفاه، کمیت و کیفیت پسماندهای شهری دستخوش تغییرات زیاد شده که دارای ناهمگونی های زیادی نیز می باشند. در حال حاضر موضوع مدیریت این پسماندها از جمله مسائل مهم پیش روی مدیران و تصمیم گیرندگان شهری و بخش اعظم فعالیت های آنها و سازمان های شهرداری می باشد. بخش اعظم پسماندهای شهری را زائدات جامدآلی قابل تجزیه بیولوژیکی تشکیل می دهد. یکی از شیوه های مدیریت پسماندهای شهری تولید کمپوست و ورمی کمپوست می باشد که نه تنها باعث کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از دفع غیراصولی این پسماندها بخصوص کاهش آلودگی منابع آبی و خاک، محصولی با کیفیت مطلوب جهت تامین مواد مغذی مورد نیاز گیاهان در اراضی کشاورزی و باغ ها و همچنین بهبود خاک ها می گردد و می تواند جایگزین بسیار خوبی برای کودهای شمیایی شود. در این کتاب روش ها، شرایط و مراحل مختلف تولید کود کمپوست و ورمی کمپوست و همچنین روش های مورد استفاده در آزمایش رسیدن این کودها مورد بحث قرار گرفته است. امید است این کتاب بتواند گامی در جهت بهبود مدیریت پسمانهای آلی شهری و همچنین کیفیت کودهای آلی داشته باشد و نقطه نظرات متخصصین مربوطه را نیز برآورده سازد.
صفحات کتاب :
144
کنگره :
‫‬‬‭S661‬‮‫‬‭/ع8ش2 1392‬
دیویی :
‫‬‭‭631/875
کتابشناسی ملی :
3390749
شابک :
978-600-6331-99-7‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه شاخصهای بهداشتی و رسیدن کود کمپوست و ورمی کمپوست