امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
نه چاله نه چاه، در نگاه افتادم
در دام نگاه اشتباه افتادم
***
در جادهی عشق پای من میلنگید
طفلی بودم که زود راه افتادم ...
***
***
دلم را از هوس بی تاب کردی
مرا مست ز شرابی ناب کردی
***
به افسون نگاهت خواب کردی
سر ما را به زیر آب کردی
صفحات کتاب :
70
کنگره :
‫‭PIR8033‭‬ /‮الف‬3374‫‭‮الف‬8 1393
دیویی :
‫‭‭8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
3298454
شابک :
978-600-286-037-
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه انگار کسی سیب تورا گاز زده