نظر شما چیست؟
بارخدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و مرا در ادای حق همسایگان و دوستانم که قدر ما را می شناسند و با دشمنان ما مخالفت می ورزند به بهترین وجه یاری فرما.
و آنان را موفّق نما تا آیین تو را برپای دارند، و آداب نکوداشتت را درباره همسایگان خود به جا آرند؛ آدابی چون: ارفاق ناتوانشان، زدودن فقر تهیدستان، عیادت بیماران، راهنمایی حق جویان، خیرخواهی چاره خواهان، دیدار از سفر بازگشتگان، نهان داشتن اسرار پنهان، پوشاندن عیوب ایشان، یاری ستم دیدگان، خوشرفتاری با آنان با دادن ابزار مهم زندگی شان، احسان پیوسته، نیکی فراوان به ایشان، و برآوردن نیازهایشان پیش از درخواستشان.

کتاب های مشابه دعای بیست و ششم امام سجاد (ع) : در حق همسایگان و دوستان