امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,768
نظر شما چیست؟
رباعی از قالب های محبوب شعر فارسی و شهرام شکیبا از طنز پردازان مشهور شعر فارسی است، در نتیجه رباعیات شهرام شکیبا از طنز های محبوب و مشهور شعر فارسی خواهند بود. رباعیات زنجیره ای شهرام شکیبا را در حالی که مشغول صرف چای قند پهلو هستید بخوانید تا کیف بیشتری ببرید.

ترمز کردند، دخترک ناز نمود
بعدا در لطف و دوستی باز نمود
بر روی گزینه ها تفاهم کردند
ماشین حرکت نکرد، پرواز نمود

تهران به خدا شهر تماشا شده است
بیش از دهه گذشته زیبا شده است
جردن به تمام آن سرایت کرده است
چون عرضه فزون تر از تقاضا شده است
صفحات کتاب :
64
کنگره :
PIR8123‭/ک‌924ر2
دیویی :
1‮ف‍ا‬8/62‭ش‌616ر
کتابشناسی ملی :
م‌82-10894
شابک :
964-5852-91
سال نشر :
1382

کتاب های مشابه رباعیات زنجیره ای