نظر شما چیست؟
ارتقاء ، حفظ و تامین سلامتی کارگران و تطبیق وضع کار با مقتضیات جسمی و روانی کارگران، گذشته از جنبه انسانی آن ، از نظر مصالح اقتصادی و اجتماعی و ا قتصادی و ازد یاد سرمایه ملی اهمیت زیادی دارد . با توجه به اینکه امروزه دامنه فعالیت بهداشت شغلی و طب کارگستردگی بسیاری یافته است لذا پزشکی که در زمینه بهداشت شغلی فعالیت می کند ضروری است که با شرایط محیط کار و عوامل مخاطره آمیز محیط کار آشنایی داشته باشد. از طرفی چون شغل و حرفه نقش عمده ای در سلامت افراد و جامعه ایفاء مینماید نه تنها پزشکان شاغل در تشکیلات بهداشت حرفه ای که کلیه پزشکان بایستی باعوامل زیان آور محیط کارآشنا شوند.
کتاب حاضر در دوبخش تنظیم شده است . بخش اول مربوط به مسائل عمومی بهداشت شغلی شامل تعا ریف و خدمات عمومی بهداشت شغلی بوده و بخش دوم در زمینه اهم بیماریهای شغلی و نحوه پیشگیری و کنترل آنها می باشد. امید است این مجموعه بتواند در راستای افزایش سطح آگاهی های عمومی اثرات مفیدی داشته باشد.
شابک :
978-964-5944-91-7
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
135
کنگره :
RC964‫‬‭‬‭/ع44ک8 1393
دیویی :
616/9803
کتابشناسی ملی :
3658869

کتاب های مشابه کلیات بهداشت حرفه ای و بیماری های شغلی