نظر شما چیست؟
نقشه استراتژی :
در این نمایشنامه پس ارائه تعریفی از مدیریت استراتژیک به طرح راه حلهایی برای تفکر استراتژیک و تعیین استراتژی های موفق برای کسب و کارها پرداخته می شود.

کتاب های مشابه نقشه استراتژی