امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نظام مدیریت منابع انسانی در سازمانها:
این نمایشنامه حاصل 30 سال تجربه کاری نویسنده در سازمانها و نهادهای مختلف است.

کتاب های مشابه نظام مدیریت منابع انسانی در سازمانها