امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
بازنگری در اقتصاد شبکه ای:
این کتاب به نقش اینترنت در تغییر کسب و کارها و تاثیر آن بر تجارت اشاره می کند و شکل گیری اقتصاد نوینی را در ورای حضور اینترنت و شبکه جهانی بررسی می کند.

کتاب های مشابه بازنگری در اقتصاد شبکه ای