نظر شما چیست؟
این کتاب مجموعه ای از ضرب المثلهای رایج در زبان فارسی است که مصداق و نظیر آنها در فرهنگ و زبان انگلیسی نیز یافت می شود و علت گزینش این ضرب المثلها وجود واژه های موجود در آنهاست که با عنوان کتاب به طور مستقیم در ارتباط هستند، بدیهی است که شمار آنها بیش از این تعداد محدود است و شما مشتاقان زبان انگلیسی می توانید با همت خود بر تعداد آنها بیفزایید.
همیشه به خاطر داشته باشیم که رمز پیشرفت، استفاده از گنجینه ارزشمند آموخته هاست.
***
از سیر تا پیاز
From A to Z
***
از گل نازکتر به او نمی گوید.
He is born in the purple.
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫‭PIR3996‫‬‭/پ24پ93 1393
دیویی :
‫‭398/9‮فا
کتابشناسی ملی :
2392350
شابک :
978-964-8310-56-6
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه پندهای غیر مستقیم