امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
مذاکره قدرتمندانه فروش
به روشها و اصول و فنون مذاکره هوشمندانه می پزدازد.

کتاب های مشابه مذاکره قدرتمندانه فروش