امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
مذاکره قدرتمندانه فروش
به روشها و اصول و فنون مذاکره هوشمندانه می پزدازد.

کتاب های مشابه مذاکره قدرتمندانه فروش