نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مطالب کتاب حاضر بر اساس دو مقولة سیر تاریخی و تفکیک منطق های، تهیه، گردآوری وترجمه شده است. در ترجمه این کتاب، با توجه به نیاز جامعه به مجموع های نسبتاً جامع از منابع مختلفی استفاده شده است و مطالب به صورت مکمل« معماری اسلامی » در زمینة یکدیگر انتخاب شده اند. ابتدا منابع مختلف موجود مطالعه و بررسی شد و سپس، تا حد ممکن، با توجه به سندیت مطالب ارائه شده نداشتن تعصبات فردی خاص نویسنده و گویایی و شفافیت زبان مطالب بخ شهایی انتخاب شد. در برخی موارد، یک مطلب در ...
کتابشناسی ملی :
1874224
شابک :
978-964-506-745-6
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2497-1
صفحات کتاب :
540
کنگره :
‫‭‭N6260‬‫‭/م6 1389
دیویی :
‫‭709/17671

کتاب های مشابه معماری اسلامی