امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
برگزیده ای از فرازهای شیرین و تاریخ ساز ماجرای مباهله به صورت 90 داستان در کتاب حاضر جمع آوری شده است.
این گزینش بر اساس تنوع مطالب و حفظ نشاط خواننده به صورت مقطعی است. هر داستان در یک عنوان بدون ارتباط با قبل و بعد آن تنظیم شده و برای چینش آنها نظم خاصی در نظر گرفته نشده است...
صفحات کتاب :
118
کنگره :
‫PIR4234‭‬ ‭/ م24‫‬‭‬‭‭‮ال‍ف‌‬8
دیویی :
‫‬‭‭8‮فا‬3/620831
کتابشناسی ملی :
‭م‌82-27874
شابک :
78-964-7990-98-1‬
سال نشر :
1382

کتاب های مشابه از نجران تا مدینه