امتیاز
5 / 4.8
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
100%
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
لایحه شماره 15689 مورخ 23/4/1371 دولت در خصوص مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان ومتن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبرناطق نوری.

کتاب های مشابه قانون مجازات اسلامی (بخش هفتم)