نظر شما چیست؟
خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و مرا از وامی که آبرویم را ببرد برهان، که آن خاطرم را می پریشد و اندیشه ام را می آشوبد و کارم را در ادای آن به درازا می کشد. خدایا، به تو پناه می برم از اندوه بدهکاری و اندیشه اش، دل مشغولی و بی خوابی اش، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست، و از آن نجاتم ده. خدایا، به تو پناه می آورم از خواری اش در حیات، و از دردسرش بعد از وفات، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست، و مرا از آن با ثروتی سرشار یا بی نیازی استوار در امان خود دار.

کتاب های مشابه دعای سی ام امام سجاد (ع): به گاه داشتن قرض و ناتوانی در پرداخت آن