نظر شما چیست؟
(1) بارخدایا، ای که توصیف وصف گران از بیان اوصافش فرومانَد، (2) و امید امیدواران از درگهش فراتر نرود، (3) و نزد او پاداش نیکوکاران تباه نگردد؛ (4) ای آن که منتهای درجه ترس عابدانی، (5) و غایت مرتبه خشیت تقواپیشگانی.

کتاب های مشابه دعای سی و یکم امام سجاد (ع): در بیان توبه و طلب ارزش آن