نظر دیگران

نظر شما چیست؟
(1) خداوندا، ای دارنده ملک جاوید و پایدار، (2) ای پادشاهی ات بی ساز و برگ و کمک بسی استوار، (3) ای عزتت با مرور زمان و گردش سالیان، و گذشت روزگاران همی ماندگار. (4) پادشاهی ات آن سان پاینده است که نه اوّلش را آغازی است و نه آخرش را پایانی. (5) سلطنتت چنان والاست که همه چیز از دسترسی به نهایتش فروافتد.

کتاب های مشابه دعای سی و دوم امام سجاد (ع): بعد از نماز شب در مقام اعتراف به گناه خود