نظر دیگران

نظر شما چیست؟
(1) بارخدایا، از تو خیر خویش خواهانم؛ همان که تو به آن دانایی. پس بر محمّد و خاندانش درود فرست، و برایم خیر مقدّر فرمای، (2) و به ما معرفت گزینه خیر الهام نمای؛ آن را برایمان وسیله خشنود شدن به قضایت گردان و سبب تسلیم شدن به حُکمت نمای، پس از ما دلهره تردید بزدای، و به ما یقین مخلصان عطا فرمای و با آن یاریمان نمای؛ (3) ما را به ناتوانی معرفت آنچه برایمان برگزیدهای گرفتار مساز؛ مبادا حکم تو را سبک شماریم، و در دل پسند تو را خوش نداریم، و هرگز به چیزی که ما را از حسن عاقبت دور کند، و با بدفرجامی همآغوش سازد تمایل پیدا نکنیم.

کتاب های مشابه دعای سی و سوم امام سجاد (ع): در طلب خیر