امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
600
نظر شما چیست؟
بارالها، تنها تو را می ستایم که گناهانمان را می پوشانی با آن که به آن آگاهی، و آنها را می بخشایی با آن که به آن دانایی؛ همه ما به پلیدی آلوده بوده ایم و تو آشکارش نکردی، گرفتار زشتکاری بوده ایم و رسوایمان نساختی و بدکاری های خویش را پوشانده ایم و تو بدو راه ننمودی.خدایا، بسا نهی کردی و ما مرتکبش شدیم و چه بسیار فرمانی که بدان آگاهمان ساختی و ما توجّهی ننمودیم؛ چه قدر گناهی که مبتلا شدیم و در کسب آن کوشیدیم و خطایی که روایش داشتیم، و تو می دانی و دیگر ناظران آن را ندانند، تو بر افشایش توان داری و دیگر توانایان نتوانند. خدایا، این حمایت های توست که حجابی در برابر چشمشان باشد، و سدّی مقابل گوششان بُوَد.

کتاب های مشابه دعای سی و چهارم امام سجاد (ع): در سپاس و ستایش خداوندی در پوشاندن گناهان و عدم عذاب گناهان در دنیا و بیان علت آن