نظر شما چیست؟
خدای را می ستایم و به تقدیر او دل می سپارم، گواهی می دهم که بی گمان خداوند روزی بندگانش را به انصاف تقسیم فرماید و با همه آفریدگانش با تفضّل و احسان رفتار می نماید.بارخدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و مرا به آنچه به دیگران داده ای پریشان مساز و میازمای، و آنان را به آنچه از من دریغ داشته ای نگران مدار و آزمایش مفرمای تا مباد به آنان حسادت ورزم و حکم تو را کوچک پندارم.

کتاب های مشابه دعای سی و پنجم امام سجاد (ع): در خوشنودی و رضایت از مقدرات الهی