نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بارخدایا، رعد و برق نشانه هایی از خیل نشانه های تواَند، و دو کارگزار از جمع خادمانِ تو باشند. این دو گاهی با رحمتی سودمند در کارند و گاهی با عذابی زیانبار به گزاردنِ فرمانت در شتابند. پس با آن دو، باران زیانبار بر ما مبار و لباس گرفتاری بر قامتمان مدار. (2) بارخدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و سود این ابرها و برکتشان را بر ما فرود آر، و زیانشان از ما همی دور دار؛ و در آن آسیبی به ما نرسان، و آفتی بر معیشتمان نازل مگردان.

کتاب های مشابه دعای سی و ششم امام سجاد (ع): در مواقع شنیدن رعد و برق